ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζονται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος ‰ ανά κατηγορία, όπως αυτά αναφέρονται στη σύσταση οριζόντιας συνιδιοκτησίας και εμπεριέχονται συγκεντρωμένα στον πίνακα χιλιοστών της πολυκατοικίας.
Για κτίρια με αυτόνομη θέρμανση ο υπολογισμός του καυσίμου γίνεται ως εξής:

1. Για τα κτίρια προ του 1985 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό. Συνήθως ένα ποσοστό (10-30%) του καυσίμου επιμερίζεται με τα χιλιοστά θέρμανσης σε όλες τις ιδιοκτησίες. Το υπόλοιπο επιμερίζεται ανάλογα με τις θερμομονάδες (για θερμιδομετρητές) ή με το γινόμενο ωρών x χιλιοστά (για ωρομετρητές).
2. Στα κτίρια μετά το 1985 (Δ631/85) εφαρμόζεται η μηχανολογική μελέτη και ο τύπος υπολογισμού:
Πi=[fi.εi + Mi/ΣΜi.(1-Σfi.εi)] .100 για θερμιδομετρητές ή
Πi=[fi.εi + εi.Ωi/Σεi.Ωi.(1-Σfi.εi)] .100 για ωρομετρητές
Όπου fi,εi οι σταθεροί συντελεστές για κάθε ιδιοκτησία( από τη μηχανολογική μελέτη) και Μi ή Ωi η κατανάλωση του διαμερίσματος από τους μετρητές.

logo

 

Επικοινωνία

ST-OPERATION

Σειζάνη 3, 14231, Νέα Ιωνία

2102774775

6946469795

info@st-operation.gr